Lawebb
Meny

Allmänna villkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållanden mellan Lawebb AB (”Lawebb”) och kund avseende de av Lawebb tillhandahållna tjänsterna.
Lawebb erbjuder hemsidor och/eller intranät till kundgrupper som småföretag, förskolor, bostadsrättsföreningar och kyrkor med mera. Mer information om Lawebbs tjänster tillhandahåll via Lawebbs hemsida.

2. Avtalstid

Avtal träder i kraft i och med att Lawebb registrerar kunds beställning. Bekräftelse på beställning och administrationslösenord skickas via e-post till vid beställningen angiven e-postadress. Avtalstiden börjar löpa direkt efter det att administrationslösenordet skickats ut.

Faktura skickas med e-post till kunden.

Abonnemanget löper med en bindningstid på 6 månader. Om kund eller Lawebb ej inkommit med skriftlig uppsägning via e-post senast 45 dagar före avtalsperiodens slut inleds automatiskt en ny avtalsperiod med samma längd som den föregående avtalsperioden.

Att ej betala faktura betraktas ej som uppsägning.

3. Avgifter

Avgifter utgår enligt gällande prislista för tjänsten, vilken publiceras på Lawebbs hemsida. Lawebb förbehåller sig rätten att fakturera kund i förskott. Faktureringen sker halvårsvis. Betalning sker mot faktura och ska erläggas senast fakturans förfallodatum. Kund ska omgående, dock senast 10 dagar efter fakturadatum, meddela Lawebb om en faktura anses felaktig.

Kund ska meddela Lawebb vid ändring av e-postadress för faktureringsadress via e-post till support@lawebb.se.

Om betalning inte sker kan det resultera i att kundens samtliga tjänster hos Lawebb spärras och att kundens tilldelade hemsida och/eller intranät raderas.

Periodavgifter debiteras även vid spärrad tjänst. Alla kundens betalningar kan av Lawebb hänvisas till den äldsta av de obetalda räkningarna.

4. Kundens domän

Kunden äger domänen och ansvarar för betalning av årsavgiften.

Lawebb verkställer eventuell domänansökan grundad på information tillhandahållen av kunden. Ansökan görs så fort betalning av startavgift kommit in från kund. Lawebb kan inte garantera att domänen är ledig.

5. Behandling av personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Lawebb registrerar, sparar, och behandlar i övrigt personuppgifter som kunden lämnar när denne beställer hemsida och/eller intranät.

Lawebb kommer vid behandlingen av kundens personuppgifter att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

All Behandling av kundens personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning.

Lawebb är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som kunden lämnar vid beställning av hemsida och/eller intranät och som är grund för att uppfylla avtalet mellan Lawebb och kunden. Dessa personuppgifter är kontaktuppgifter i form av namn, e-postadress, adress och telefonnummer till kund samt namn, e-postadress och telefonnummer till huvudadministratör/kontaktperson.

Kunden är personuppgiftsansvarig för eventuella personuppgifter på hemsida och/eller intranät och måste alltid se till att följa dataskyddslagstiftning genom att hämta medgivande för alla personuppgifter på hemsida och/eller intranätet i form av till exempel namn, kontaktuppgifter och foto.

När en användare fyller i en ansökan på hemsidan om att få tillgång till kundens intranät godkänner denne samtidigt att kontaktuppgifterna lagras på intranätet och att användaren blir delaktig i e-postutskick
som görs på intranätet.

Ansökan om att få tillgång till kundens intranät skickas via e-post till den e-postadress som kunden på administrationsmenyn angivit vid "Mejladress för ansökan från ny medlem". Som personuppgiftsansvarig för intranätets användare har kunden ansvar att radera e-postmeddelandet när användaren är upplagd.

I de fall kunden har formulär på hemsidan, exempelvis ansökan till en förskola, anmälan till aktivitet eller annat så skickas innehållet från det ifyllda formuläret via e-post till den e-postadress som kunden på administrationsmenyn angivit vid "Mejladress för formulär". Som personuppgiftsansvarig för intranätets användare har kunden ansvar att radera e-postmeddelandet när uppgifterna tagits om hand.

Information ges också om att användaren själv kommer kunna styra vilka kontaktuppgifter som blir synliga i adressboken på intranätet.

I adressboken på intranätet styr varje användare själv vilka kontaktuppgifter som blir synliga. Om användaren inte aktivt fyller i några uppgifter kommer han eller hon inte alls att synas i adressboken.
När uppgifter fylls i godkänner användaren samtidigt att dessa blir synliga i adressboken.

Användarens organisationsnummer efterfrågas i de fall där ny domän ska registreras i kundens namn, som kunden blir ägare till.

Kunden har rätt att få information om de personuppgifter rörande kunden som finns lagrade hos Lawebb. Kunden har även rätt att begära att Lawebb rättar eller raderar personuppgifter som kunden anser är felaktiga eller ofullständiga.

6. Personuppgiftsbiträdesavtal

Kunden är personuppgiftsansvarig för eventuella personuppgifter på hemsida och/eller intranät.

Lawebb är kundens personuppgiftsbiträde vad gäller eventuella personuppgifter som Lawebb behandlar för att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor och standardpersonuppgiftsbiträdesavtal.

Om kunden som ett led i uppfyllandet av kundens skyldigheter enligt detta avsnitt 6 bedömer eller önskar att kunden och Lawebb ska ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal är kunden och Lawebb överens om att Lawebbs standardpersonuppgiftsbiträdesavtal ska användas.

Lawebb anlitar en extern leverantör av IT-drift som därmed är personuppgiftsbiträde till Lawebb och underbiträde gentemot kunden.

7. Kundens ansvar

Observera att Internet aldrig är ett totalt säkert medium för lagring av information. Kunden får inte lagra känslig information på hemsida och/eller intranät.

Kunden ansvarar själv för kundens korrespondens och innehållet på kundens hemsidor och/eller intranät. Detta ansvar innefattar även att tillse att vid var tid gällande lagstiftning följs samt att eventuella nödvändiga tillstånd finns för att sprida, ta emot och lagra information.

Kunden ansvarar för att innehållet på kundens hemsidor och/eller intranät inte gör intrång i tredje parts rättigheter, på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning, orsakar allvarlig skada, eller är uppenbart oförsvarligt ur etisk synpunkt.

Kund är ansvarig för att ett tillfälligt lösenord tillhandahållet av Lawebb omedelbart ändras samt för att användarnamn och lösenord förvaras på sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dessa eller i övrigt obehörigen komma att utnyttja tjänsten. Lawebb kan inte hållas ansvarig för eventuell skada som orsakas av obehörig användning av inloggningsuppgifter.

Lawebb äger rätt till inloggning till kundens hemsida och intranät vid support och eventuella problem.

8. Ansvarsbegränsning

Lawebbs ansvar är begränsat till sakskador som orsakas genom försummelse av Lawebb. För eventuella skador som uppstår vid fullgörandet av standardpersonuppgiftsbiträdesavtalet, gäller istället den skadereglering som däri anges (punkten 12).
I inget fall kan skadebeloppet uppgå till ett högre belopp än vad som motsvarar värdet av resterande tid av gällande abonnemangsperiod.
Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador, inklusive men ej begränsat till betydande skador, omsättningsförlust eller förlust i kunds näringsverksamhet.
Lawebb garanterar inte att produkten är helt felfri, däremot garanterar Lawebb att göra sitt bästa för att säkra den höga kvaliteten och felfri användning.
Lawebb garanterar också att alltid sträva efter hög säkerhet vad gäller leverantör av IT-drift.

9. Force Majeure

Lawebb är befriad från ansvar för brott mot detta avtal orsakade av omständigheter utanför Lawebbs kontroll såsom olyckshändelse, sjukdom, död, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetskonflikt (oavsett om Lawebbs personal omfattas), fel i webbhotelleverantörens tjänster, fel i annan operatörs nät eller tjänst eller handling eller underlåtenhet från myndighets eller utomståendes sida.

10. Kunds hemsidor

Om innehållet på kundens hemsida, intranät och/eller epostkonton överstiger vad Lawebb anser vara acceptabelt så äger Lawebb rätt att stänga av tjänsten till kunden med omedelbar verkan.

11. Överlåtelse

Lawebb äger rätt att överlåta detta avtal. Kund kan överlåta detta avtal efter skriftlig tillåtelse från Lawebb.

12. Avstängning av abonnemang

Lawebb förbehåller sig rätten att neka kunder vars verksamhet strider mot Lawebbs etiska värderingar. Lawebb äger rätt att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang och häva avtalet, utan återbetalningsskyldighet av kunds erlagda avgifter, om det visar sig att kund utnyttjat abonnemanget på
ett otillbörligt sätt. Otillbörligt är:
• Spridande av information som kan bedömas vara olaglig samt att begå olagliga handlingar, att uppmana eller möjliggöra för annan att begå olagliga handlingar via Internet eller därmed sammankopplade nätverk.
• Att via hemsida och/eller intranät sprida information av anstötlig natur.
• Annat handlande som medfört att avsevärd olägenhet uppstått för Lawebb, Lawebbs system, övriga abonnenter eller Internet och därmed sammankopplade nätverk.

13. Ändringar

Lawebb äger rätt att med omedelbar verkan genomföra förändringar av tjänsten eller avgifterna för tjänsten vilka är direkt hänförliga till skatter, statliga pålagor, lagar, valutakurser eller annan liknande omständighet utanför Lawebbs kontroll vilken direkt påverkar tjänsten och/eller dess kostnad. Lawebb förbehåller sig rätten att utföra sådana förändringar av tjänsten vilka ej påverkar tjänstens innehåll, utan att underrättelse till kund sker.
Vid betydande ändringar av tjänsten inom Lawebbs kontroll ska kund aviseras genom meddelande via e-post senast 15 dagar innan en ändring träder i kraft. Om kunden inte längre önskar att använda tjänsten på grund av ändringen har kunden rätt att säga upp avtalet så att det avslutas när innevarande betalningsperiod löper ut.

14. Meddelande till kund

Lawebbs meddelande till kund sker via e-post. Sådant meddelande anses mottaget 10 dagar efter att det skickats. Lawebb använder den e-postadress som angetts i beställning eller senare och kunden ansvarar för att Lawebb har tillgång till riktig och effektiv kontaktinformation under hela kontraktstiden.

Avtalsdatum: 2018-05-23
Föregående avtal, klicka för att läsa

Lawebb

Lawebb Förskola - Hemsida och/eller intranät för förskolor

Lawebb Småföretag - Hemsida och/eller intranät för småföretag och organisationer etc

Lawebb Brf - Hemsida och/eller intranät för bostadsrättsföreningar och samfälligheter

HIMLAwebb - Hemsida och/eller intranät för kyrkor och ideella organisationer

Lawebb Idrott - Hemsida och intranät för idrottsföreningar