Lawebb
Meny

Personuppgiftsbiträdesavtal

1. Allmänt

Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan Lawebb AB ("Lawebb"), organisationsnummer 556698-3739, och kunder som valt att ingå detta personuppgiftsbiträdesavtal med Lawebb AB ("Kunden").

Detta avtal gäller från och med 25 maj 2018 då Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”) träder i kraft eller från det senare datum som Kunden påbörjat ett abonnemang av hemsida och/eller intranät hos Lawebb där personuppgifter finns. Avtalet gäller så länge som Lawebb behandlar personuppgifter för Kundens räkning.

Kunden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av eventuella personuppgifter på Kundens hemsida och/eller intranät.

Lawebb är Kundens personuppgiftsbiträde vad gäller eventuella personuppgifter som Lawebb behandlar på Kundens hemsida och/eller intranät

Syftet med detta Personuppgiftsbiträdesavtal är att Kunden och Lawebb ska uppfylla var tids gällande krav på personuppgiftsbiträdesavtal och förpliktelser enligt gällande dataskyddslagstiftning samt att säkerställa ett adekvat skydd för personlig integritet och grundläggande rättigheter för enskilda i samband med överföring av personuppgifter från Kunden till Lawebb inom ramen för de tjänster Lawebb utför åt Kunden.

2. Ansvar och instruktion

Kunden är personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter som Lawebb behandlar för Kundens räkning. Kunden ansvarar därmed för att gällande dataskyddslagstiftning följs.

Lawebb åtar sig att endast behandla personuppgifter enligt dokumenterade instruktioner från Kunden.

Lawebb är skyldig att följa vid var tid gällande krav i gällande dataskyddslagstiftning.

Detta Personuppgiftsbiträdesavtal tillsammans med Lawebbs allmänna villkor anses utgöra Kundens samtliga instruktioner till Lawebb avseende behandling av personuppgifter.

3. Sekretess

Lawebb ska säkerställa att personer som har behörighet att behandla personuppgifter hos Lawebb har åtagit sig att iaktta tystnadsplikt eller omfattas av lagstadgad sådan. Åtkomst till personuppgifterna ska begränsas till personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

4. Lagring

Lawebb lagrar ingen information om Kundens intranätsanvändare utöver det som Kunden själv eller Kundens intranätsmedlemmar själva angivit. Lawebb lagrar Kundens personuppgifter inom EU/EES.

5. Underbiträden

Lawebb åtar sig att respektera kraven på förhandstillstånd och avtal vid anlitande av ett annat biträde (ett underbiträde)

Personuppgifter får behandlas av ett underbiträde till Lawebb, det vill säga den som behandlar personuppgifter som underleverantör till Lawebb. Detta under förutsättning att Lawebb på Kundens vägnar ingår ett underbiträdesavtal med underbiträdet där underbiträdet åläggs motsvarande skyldigheter i fråga om dataskydd som Lawebb åläggs enligt detta personuppgiftsbiträdesavtal.

Lawebb åtar sig att informera Kunden om eventuella planer på att anlita nya underbiträden eller ersätta nuvarande underbiträden. Kunden har rätt att invända mot sådana förändringar.

6. Den registrerades rättigheter

Lawebb åtar sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder så att de registrerades rättigheter säkerställs och Kunden kan svara på en enskilds begäran om att få utöva sina rättigheter, såsom rätten till information och registerutdrag, rättelse, radering, begränsning och dataportabilitet. Detta så att kraven i gällande dataskyddslagstiftning uppfylls.

De personuppgifter som Kunden har om sina användare på Lawebbs intranät finns tillgängligt för den eller de av Kunden utsedda administratörerna av intranätet. Personuppgifterna kan också raderas av administratören. Dessutom kan varje användare själv se och uppdatera sina personuppgifter via adressboken samt styra vad som ska vara synligt i adressboken.

7. Förfrågan från den registrerade

Om det till Lawebb kommer in en begäran från en registrerad, tillsynsmyndighet eller annan tredje man om att få del av uppgifter som Lawebb behandlar för Kundens räkning ska Lawebb utan dröjsmål vidarebefordra begäran till Kunden. Lawebb, eller den som arbetar under Lawebb, får inte lämna ut personuppgifter eller annan information om behandlingen av personuppgifter utan uttrycklig instruktion om detta från Kunden om inte sådan skyldighet föreligger enligt gällande dataskyddslagstiftning.

8. Efter abonnemangets upphörande

Lawebb åtar sig att radera alla personuppgifter på Kundens hemsida och/eller intranät när Kundens abonnemang avslutats.

9. Personuppgiftsincident

Lawebb åtar sig att underrätta Kunden utan onödigt dröjsmål och inte senare än 24 h efter att ha fått vetskap om en personuppgiftsincident.

10. Lawebbs skyldighet att bistå Kunden

Lawebb ska även bistå Kunden med att se till att skyldigheterna fullgörs ifråga om säkerhetsåtgärder, anmälan av personuppgiftsincidenter och information om sådana incidenter till de registrerade samt konsekvensbedömning och förhandssamråd.

Lawebb åtar sig att ge Kunden tillgång till all information som krävs för att visa att Lawebb fullgör alla skyldigheter i egenskap av personuppgiftsbiträde samt att möjliggöra och bidra till inspektioner och andra granskningar som Kunden vill genomföra.

11. Kundens ansvar

Kunden åtar sig att inte behandla känsliga uppgifter på Kundens hemsida och/eller intranät.

Kunden ska säkerställa att alla åtgärder som krävs har vidtagits (och kommer att vidtas på löpande basis när så krävs) för att säkerställa att Lawebbs behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Kunden ska under detta avtals giltighetstid och därefter hålla Lawebb skadelös från alla former av skador och förluster som Lawebb lider som en följd av kundens bristande fullgörande av sina skyldigheter enligt detta personuppgiftsbiträdesavtal.

Lawebb ska hålla Kunden skadelös i händelse av att Kunden orsakats direkt eller indirekt skada, om skadan uppkommit genom att Lawebb eller ett av Lawebbs anlitat underbiträde behandlat personuppgifter i strid med detta personuppgiftsbiträdesavtal eller instruktioner från Kunden eller i strid med gällande dataksyddslagstifning eller annan tillämplig lagstiftning.

Lawebb ska hålla Kunden skadelös om en registrerad eller en tredje part riktar krav mot Kunden på grund av Lawebb eller ett av Lawebb anlitat underbiträde agerat i strid med detta personuppgiftsbiträdesavtal eller instruktioner från Kunden, eller agerat i strid med gällande dataskyddslagstiftning eller annan tillämplig lagstiftning.

Lawebb

Lawebb Förskola - Hemsida och/eller intranät för förskolor

Lawebb Småföretag - Hemsida och/eller intranät för småföretag och organisationer etc

Lawebb Brf - Hemsida och/eller intranät för bostadsrättsföreningar och samfälligheter

HIMLAwebb - Hemsida och/eller intranät för kyrkor och ideella organisationer

Lawebb Idrott - Hemsida och intranät för idrottsföreningar

Lawebb AB
Karlaplan 19A
115 20 Stockholm

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

E-post: info@lawebb.se
Vi använder cookies